Arveldusteenuse tingimused

OSAPOOLED:

Teenuse pakkuja:          Arve 24 OÜ, registrikood… (edaspidi nimetatud Arve 24)

Teenuse kasutaja:         …. , isikukood … (edaspidi nimetatud teenuse kasutaja)

edaspidi nimetatud ka pool või pooled sõlmisid käesoleva arveldusteenuse lepingu (edaspidi nimetatud leping)

 1. Mõisted

Teenuse kasutaja on isik, kes ei ole äriühing ega füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja kes tegutseb iseseisvalt töövõtjana osutades kolmandatele isikutele teenuseid või teostab töid kolmandate isikutega kokkulepitud tingimustel.

Kasutajakonto on konto,mis luuakse teenuse kasutajale Arve 24 veebikeskkonnas ja  mis seotakse teenuse kasutaja isikuandmetega. Kasutajakonto loomisega loetakse leping sõlmituks

Veebikeskkond on Arve 24 veebileht www……ja selle alamleheküljed.

Leping on Arve 24 ja teenuse kasutaja vaheline leping arveldusteenuse osutamiseks ja kasutamiseks, mis sõlmitakse teenuse kasutajaga veebikeskkonnas kasutajakonto loomisega.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole käesoleva lepingu pool.

Pool on nii Arve 24 kui ka teenuse kasutaja. 

 1. Lepingu sisu
  • Arve 24 pakub teenuse kasutajale iseseisva töötamise jaoks arveldusteenust läbi veebikeskkonna kasutajakonto, mille vahendusel teenuse kasutaja väljastab kolmandatele isikutele teostatud tööde või osutatud teenuste eest arveid Arve 24 nimel ja rekvisiitidega. Arved laekuvad Arve 24 arvelduskontole. Arve 24 korraldab ja täidab teenuse kasutaja eest seadusega sätestatud maksukohustused. Teenuse kasutaja tasub Arve 24-le teenustasu ja Arve 24 teostab teenuse kasutajale väljamakse lepingus kokkulepitud tingimustes ja korras.
  • Arve 24 ei taga ega vastuta teenuse kasutaja poolt kolmandatele isikutele väljastatud arvete laekumiste eest. Arve 24 ei vastuta teenuse kasutaja poolt osutatud teenuste või teostatud tööde eest.
  • Arve 24 ei ole teenuse kasutajale tööandja ja Arve 24 ning teenuse kasutaja vahel ei teki lepinguga töösuhet. Käesolev leping ei ole tööleping. Poolte vahel sõlmitud lepingule kohaldatakse käsunduslepingu sätteid.
 1. Õigused ja kohustused
  • Arve 24-l on õigus nõuda teenuse kasutajalt tehingute aluseks olevaid dokumente ja lepinguid, sh teenuse kasutaja ja kolmanda isiku vahel sõlmitud töövõtulepinguid, teenuse osutamise lepinguid jms.
  • Arve 24-l on õigus arveid tühistada ja/või teha kreeditarveid, kui teenuse kasutaja osutatav teenus ei vasta käesoleva lepingu tingimustele või Arve 24-l on kahtlus teenuse kasutaja poolt esitatud arve õigsuse või seadusele mittevastavuse kohta.
  • Arve 24-l on õigus kinni pidada teenuse kasutaja poolt väljastatud arvete alusel laekunud summadelt Arve 24-le tasumisele kuuluvad teenustasud ja muud lepingust tulenevad kõik rahalised nõuded.
  • Arve 24-l on õigus otsustada, kellega leping sõlmida või kellega sõlmimata jätta või kellega leping lõpetada.
  • Arve 24-l on igal ajal õigus veebikeskkonda ja selle funktsionaalsusi muuta ja täiendada.
  • Arve 24 kohustub teostama teenuse kasutaja maksude kinnipidamised ja täitma teenuse kasutaja eest riiklikud maksukohustused.
  • Teenuse kasutajal on kohustus hoida salajasena ja turvalisena kõigi teenuse kasutajaga seotud kasutajakonto juurdepääsuandmeid. Teenuse kasutaja vastutab juurdepääsuandmete turvalisuse eest ainuisikuliselt.
  • Teenuse kasutaja ei või esitada arveid läbi Arve 24 tööde ja teenuste osas, mille kohta on seadusega ette nähtud piirangud ja/või täiendavad nõuded (nt tegevusload, registreeringud jne), sh tervishoiuga seotud teenused, finantsteenused, toitlustus, alkohol-ja tubakaga seotud teenused jms.
  • Juhul, kui teenuse kasutaja kutseala eeldab ametlikke lubasid/registreeringuid, siis peab teenuse kasutaja vastava loa edastama Arve 24-le enne arve väljastamist kolmandale isikule.
  • Teenuse kasutaja kohustub korraldama kolmandatele isikutele väljastatud arvete tähtaegsed laekumised.
 1. Teenustasu ja arvelduste kord
  • Teenuse kasutaja tasub Arve 24-le teenustasu arveldatud tööde ja teenuste eest. Teenustasu arvestamisel võetakse arvesse teenuse kasutaja arvete alusel laekunud summad.
  • Teenustasu suurus on 4 %, millele lisandub käibemaks.
  • Arve 24 arvestab ja peab esmalt laekunud arvest kinni enda teenustasu ja käibemaksu, seejärel peab kinni teenuse kasutajaga seotud riiklikud maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks ja kogumispensioni kohustatuse korral kogumispensioni maksu) ning järgi jäänud osa väljamakse teostab Arve 24 teenuse kasutaja arvelduskontole ….päeva jooksul arvates kolmanda isiku poolt arve laekumisest.
  • Teenuse kasutajal tekib õigus väljamakstavale tasule üksnes arve laekumise korral Arve 24 arvelduskontole.
 1. Teenuse kasutaja nõusolek
  • Teenuse kasutaja annab Arve 24-le nõusoleku arvete alusel laekunud summadelt kinni pidada riiklikud maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni kohustatud isiku puhul kogumispensioni maks). 
 1. Vastutus
  • Arve 24 ei vastuta kolmandatele isikutele teenuse kasutaja poolt osutatud teenuste või teostatud tööde vastavuse eest. Teenuse kasutaja vastutab täielikult oma tegevuse ja selle seaduslikkuse eest.
  • Teenuse kasutajal on keelatud tegeleda mis tahes ebaseadusliku tegevusega kasutades selleks Arve 24 arveldusteenust, sh kasutada Arve 24 teenust ebaseadusliku tegevuse varjamiseks ja/või maskeermiseks, vms.
  • Teenuse kasutaja kohustub hüvitama Arve 24-le igasuguse kahju, mille on põhjustanud teenuse kasutaja mistahes tegevuse/tegevusetuse tulemusel.
 1. Lepingu sõlmimine ja lepingu tähtajad
  • Leping jõustub kasutajakonto loomisega Arve 24 veebikeskkonnas. Teenuse kasutajale saadetakse e-postile kasutajanimi ja parool. Iga teenuse kasutaja saab luua ühe konto, mis on seotud tema isikukoodiga.
  • Kasutajakonto loomisel määrab teenuse kasutaja ainuisikuliselt kasutajakonto juurdepääsuandmed, sealhulgas parooli.
  • Kasutajakonto loomisel nõustub teenuse kasutaja lepingu tingimustega ja kinnitab, et on tutvunud lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub lepingu tingimustega.
  • Leping on sõlmitud tähtajatult.
  • Mõlemal lepingu poolele on õigus leping ühepoolselt igal ajal üles öelda.
  • Ülesütlemine ei vabasta lepingupooli nendest kohustustest, mis on tekkinud lepingu kehtivusajal.
  • Kui pärast lepingu lõppemisest laekub Arve 24-le teenuse kasutaja väljastatud arve alusel arve, võtab Arve 24 laekunud summa vastu teavitades sellest teenuse kasutajat ning Arve 24 teostab lepingus kokkulepitud tingimustel kinnipidamised ja väljamakse.
 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Arve 24-le enda isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
  • Töötlemine on igasugune teenuse kasutaja andmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, kustutamine, päringute tegemine, edastamine, korrastamine, kasutamine, levitamine jne).
  • Teenuse kasutaja andmed on igasugune info, mis on Arve 24-l teenuse kasutaja kohta teada (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jne) ja mis on tekkinud kasutajakonto loomisel.
  • Arve 24 tagab kohalduva õiguse raames andmete konfidentsiaalsuse ja teenuse kasutaja andmete töötlemise seaduslikkuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Arve 24 töötleb vastavalt andmete töötlemise eesmärgile kõiki teenuse kasutaja andmeid, mis on teenuse kasutaja tehingusuhte käigus teatavaks saanud.
  • Arve 24 töötleb teenuse kasutajaandmeid selleks, et: otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada teenust (lepingu sõlmimisele eelnev teenuse kasutaja andmete töötlemine); täita teenuse kasutaja poolt Arve 24-ga sõlmitud lepingut, pakkuda/osutada teenuse kasutajale Arve 24 teenuseid; realiseerida oma õigusi, mis tulenevad teenuse kasutajaga sõlmitud lepingust või osutatava teenusega seotud lepingust; määrata teenustasude suurusi; hoida ära Arve 24-le kahju tekkimine; korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid; paremini mõista teenuse kasutaja ootusi (turu-uuringud, kliendiküsitlused, tarbimisharjumuste kaardistamine jne); kontrollida, parandada ja täiendada andmeid; täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine teenuse osutamisel jne);  kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.
  • Töödeldavad teenuse kasutaja andmed on: isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg suhtluskeel, kodakondsus, residentsus, sugu, isikut tõendava dokumendi andmed); kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, skype, elukoha aadress jne); andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta; andmed teenuse kasutaja usaldusvääruse kohta (nt andmed maksehäiretest, Ametlikest Teadaannetest).
  • Andmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused) ja Arve 24 õigustatud huvil.
  • Arve 24 jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
  • Teenuse kasutajal on võimalik tutvuda enda kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Kui andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teenuse kasutajal õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi. Neid õigusi tuntakse kui „õigus andmete parandamisele“ ja „õigus olla unustatud“.
 1. Muud sätted
  • Arve 24-l on õigus lepingut ühepoolselt muuta, teatades muudatustest veebikeskkonnas.
  • Tingimustega nõustumisega kinnitab teenuse kasutaja, et kasutab teenust kooskõlas tingimustega, kehtivate õigusaktidega ja heas usus, teenuse kasutaja hoidub teenuse osutajat või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest. Arve 24-l on õigus piirata teenuse kasutaja juurdepääsu kasutajakontole, muuhulgas muuta kasutaja salasõna, kui Arve 24-l on kahtlus, et teenuse kasutaja teeb või võib teha veebikeskkonnas keelatud toiminguid, sealhulgas toiminguid, mis võivad ohustada veebikeskkonna turvalisust või toimimist. Arve 24 teavitab sellisest juurdepääsu piiramisest teenuse kasutajat.
  • Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused …. Kohtualluvus on kokku lepitud muuhulgas juhuks, kui pool asub pärast kasutajakonto loomist elama välisriiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.
  • Õigussuhtele kohaldub ….. riigi õigus.